Israël bereiken met het Evangelie

Steun aan Messiasbelijdende Joden in Israël

Steunfonds Israël / Isaac da Costa is een Christelijke stichting die gelden bijeenbrengt voor projecten, die de verspreiding van het Evangelie in Israël tot doel hebben. Ook steunt het Messiasbelijdende Joden met financiële middelen en andere noodzakelijke hulp. In Nederland draagt het fonds bij aan bewustwording en aan kennis over Israël en het Joodse volk, in het bijzonder over de positie van de Messiasbelijdende Joden.

Het fonds steunt onder meer de gemeente Grace & Truth in Kanot en het verzorgingstehuis Ebenezer Home in Haifa. Bovendien steunt het fonds het werk onder Holocaustoverlevenden. Voor studenten aan de universiteit van Tel Aviv organiseert het steunfonds onder meer Bijbelstudies en bijeenkomsten. Verder draagt het steunfonds bij aan het uitgeven van christelijke lectuur en een Russischtalig tijdschrift. En Messiasbelijdende militairen kunnen jaarlijks tijdens Poerim rekenen op een bemoedigingspakket.

Steunfonds Israël / Isaac da Costa is interkerkelijk actief en staat in nauw contact met de reformed pastors in Israël.